Mária Alfonza anya gondolataival egy éven át  
       január 1.       
"Mária, ha nem adtad volna Jézust a világnak, akkor az már régen pokoli mélység volna."
január 2. 

"Élek, de már nem magamért, hanem egyedül Istenért. Egyedül Istennek áldozom magamat minden nap.
Minden pillanatban Istennek áldozom a testemet, az akaratomat, a szívemet és a vágyaimat."

1850 - Eppinger Erzsébet első fogadalma, megkapja a Mária Alfonza szerzetesi nevet

január 3. "Jézusom, mennyire szeretnélek egész nap Téged dicsérni, nevedet dicsőíteni."
január 4. "Isten állandó jelenléte és a Vele való egyesülés megerősít a kísértéssel szemben és megóv a bűntől."
január 5.

"Mindannyiszor felsóhajtottam, ahányszor láttam valakit reggelente áldozni menni:
milyen boldog lehet az illető, hogy Istent hordozhatja szívében."

január 6. "Jézusom bárcsak igaz hódolattal és tiszta szeretettel térdelhetnék lábaidhoz."
január 7. "A legnagyobb kegyelem, amit az Üdvözítő egy léleknek adhat,
ha méltónak találja arra, hogy lába nyomába lépjen."
január 8. "Bátran és bizalommal fogadjátok a kegyelem üzenetét"
január 9. "A legjobb bizonyítéka annak, hogy Istent szeretjük, ha szilárd az elhatározásunk, hogy nem követünk el bűnt."
január 10. "Isten annál szívesebben nyilatkoztatja ki magát nekünk, minél egyszerűbb és gyermekibb lélekkel állunk elé."
január 11.

"Isten helyezte szívetekbe az elszánást, hogy Neki akarjatok tetszeni életetekkel
és mindent Általa és Vele végezzetek, az Ő tiszteletére."

január 12. "Szeretjük felebarátunkat, de csak Isten kedvéért; Istennel és Istenben;
minden teremtményben egyes egyedül Istent lássuk."
január 13. "Semmit se tegyetek azért, hogy az emberektől elismerést kapjatok. Azért cselekedjetek jót, mert Isten ezt akarja;
arra törekedjetek, hogy az Ő tetszését elnyerjétek, és csakis az Övét."
január 14. "Az engedelmes lélek nem önmagát akarja vezetni, inkább az erényekben és a tökéletesedésben halad előre."
január 15. "A hibák felismerésének kegyelme értékesebb a jelenéseknél vagy a csodáknál."
január 16. "Forduljatok Hozzá minden ügyetekben, a legcsekélyebb bizalmatlanság nélkül.
Kérjetek, és bebocsátást nyertek."
január 17. "Ne halljátok meg a dicséretet, amit az emberektől kaptok; rögtön emeljétek fel a szíveteket Istenhez,
Neki adjátok át a jó munkátokért járó elismerést."
január 18. "Édes Jézusom, mennyire szeretlek! Te vagy minden örömem!"
január 19. "Lelkemet a boldogság kimondhatatlan érzése tölti el, amikor Rád tekintek.
A lélek küzdelmeinek jutalmául örökre magába zárhat."
 január20.
"Az alázat elnyeri Isten tetszését." 

                                                          1823 - Reichard atya lett a niederbronni plébános

január 21. "Jézusom, ékesítsd fel a szívemet azokkal az erényekkel, melyek számodra a legkedvesebbek;
soha nem akarlak megbántani Téged. Segíts nekem, jó Jézusom."
január 22. "Semmit se tegyetek azért, hogy az emberektől elismerést kapjatok. Azért cselekedjetek jót, mert Isten ezt akarja;
arra törekedjetek, hogy az Ő tetszését elnyerjétek, és csakis az Övét."
január 23. "Az engedelmesség segít a szentté válásban. Alázattal kövessétek a kegyelem üzeneteit."
január 24. "Az, aki szívét megosztja, soha nem tapasztalhatja meg a mennyei örömet."
január 25. "Nincs jelentősége, hogy a bűnös ki által tér Istenhez, csak az, hogy megtért, és egy lélek megmenekült."
január 26. "Gyakran azok a jelentéktelen kis tárgyak jelentik a valós akadályt az Istenhez vezető úton,
melyekhez az ember túlzottan ragaszkodik."
január 27. "Soha ne vágjatok szomorú vagy elkeseredett arcot, mert ez az erény és a tökéletesség ellentéte."
január 28. "Isten csodálatos módon siet a lelkek segítségére, akik tetteikben az Ő akaratát valósítják meg;
gyakran ott és akkor és segít, ahol és amikor a legkevésbé sem várják."
január 29. "Ha minden emberben Istent szemlélnétek, akkor biztosan szeretetet éreznétek felebarátaitok iránt.*
január 30.
"Az alázatos léleknek Isten szívesen osztja kegyelmét."
január 31.
"Ahol az alázat uralkodik, ott van Isten békéje és kegyelme."
 június 1.
"Isteni jegyesem, szívemet a Tiédbe rejtem, fogadd el az enyémet és add nekem a Te szívedet."
 június 2. "Az alázatos lélek Isten előtt kedves, nem fog semmit megtagadni tőle, amire vágyik."
 június 3. "Fedjétek fel a drága Üdvözítő előtt nyomorúságotokat és kísértéseiteket; előzőre gyógyírt ad,
utóbbival szemben meg fog erősíteni."
 június 4. "Szüntelenül keressétek Isteni Mesteretek közelségét; őt szemléljétek éjjel-nappal szüntelenül,
hogy magatok hozzá hasonlóvá váljatok."
 június 5. "Jogában áll-e Istennek kitartásunkat és türelmünket próbára tennie? Nincs-e nagy hasznunkra olykor,
ha kívánságaink teljesítését elhalasztja?"
 június 6. "Legyetek alázatosak, gyermekeim, hogy Isten meg tudja szólítani szíveteket,
és megadja a kegyelmeket, amelyeket nektek szánt."
 június 7. "Járuljunk Jézus keresztjéhez és fogjuk fel a szent vért, hogy ne veszhessen el."
 június 8. "Beszéljünk ennek a léleknek Istenről, hogy ismét visszavezessük őt az Úr szeretetébe és szolgálatába."
 június 9. "Ha a szentáldozás bennetek olyan gyümölcsöket teremne, amilyeneket kellene, akkor ti angyalok volnátok,
nem pedig emberek; a szentáldozás a legjobb eszköz, hogy szeretet gyúljon bennetek Jézus iránt."
 június 10. "Szeretettel és jósággal bánjatok mindenkivel szemben, aki gondoskodásotokra van bízva,
mert gondoljátok meg: Isten általatok gondoskodik ezekről az emberekről."
 június 11. "Milyen hatalmas fegyver az engedelmesség, vele legyőzhető a gonosz ellenség,
a harcban nagyobb a bátorságunk és a kitartásunk, vidám tekintettel és örömteli szívvel küzdünk."
 június 12.

"Isten nem nézi a testi dolgokat, sem azt, ami a testnek kellemes, Ő egyes egyedül a lelkünkre vigyáz,
arra, ami annak hasznára és üdvösségére szolgá."

 június 13. "Csak a lelkeket nézzétek, és csak olyanról beszéljetek velük, ami a javukra válik."
 június 14. "Egy teremtmény iránti vonzalmatok soha ne ossza meg szereteteket, mely egyedül Istent illeti."
 június 15. "Jézusom, e szenvedéseket a Te kedvedért akarom elviselni."
 június 16. "Mária iránti bizalmunk az ég kegyelme, melyért folyamatosan könyörögnünk kell."
 június 17. "A szentség legfőképp abban áll, hogy az ember akarata eggyé válik Isten akaratával."
 június 18. "Ahol alázat uralkodik, kiárad Isten békéje és kegyelme."
 június 19. "Minden bizalmunkat egyedül Istenbe helyezzük; Tőle várunk és remélünk mindent: soha nem hihetjük,
hogy Ő elhagy bennünket."
 június 20. "Jézusom, mikor fogom igazán felismerni, hogyan szeresselek Téged."
 június 21. "Hibáink felismerésének kegyelme értékesebb, minden látomásnál, vagy csodánál."
 június 22. "Azok a lelkek, akikben megvan a tökéletesség és a szentség iránti vágy,
tegyenek mindent Isten szándéka szerint, és fenntartás nélkül vessék alá magukat akaratának."
 június 23. "Bármit szívesen megtennék: csak add meg a kegyelmet, hogy szívemben mindig tisztán megőrizzelek Téged."
 június 24. "Ha gondolataitok az imánál el is kalandozik, a szívetek akkor is egységben marad az Úrral."
 június 25.

"Higgyétek el, hogyha imádkoztok, Jézus mellettetek áll."

 június 26. "Amikor a szomorúság lesz úrrá a lelken és a testen, legyőzi a jót a szenvedés,
és meggátolja a jóra törekvést. Ez is mártírium, de olyan, amely a lélek megölését,
nem pedig megmentését szolgálja."
 június 27. "Isten eszközül választott ki benneteket a bűnösök megtérítésére; adjatok hálát ezért a kegyelemért,
melyet nem érdemeltetek meg."
 június 28. "Semmi nem indíthatja Istent még inkább szeretetre irántunk, és nem nyerheti el jobban tetszését,
mint az, ha teljesen alávetjük magunkat szent akaratának."
 június 29. "Folyamatosan keresnetek kell Isten közelségét, és beszélgetnetek kell Vele,
ha teljesíteni akarjátok kötelességeiteket és Krisztus igaz tanítványaiként akartok élni."
 június 30.
"A pap iránti tisztelet miatt reszketek, mert arra gondolok,
hogy minden nap a drága Urat tartja kezei között és fogadja Őt szívébe."
július 1.
"Amikor jót tesztek, emlékezzetek, hogy ezt az Ő kegyelme által teszitek."
 július 2. "Csodálatos jótétemény, hogy Máriánál találunk menedéket, és benne Édesanyánkat keressük és ismerjük fel."
 július 3. "A szenvedő lélek sehonnan nem meríthet jobban vigaszt és erőt, mint Jézus öt sebétől."
 július 4. "Jézust magáért Jézusért akarjuk szeretni, és bármennyire nehéz is az út, amelyen bennünket vezet,
kitartóan kell szeretnünk Őt."
 július 5. "Ne halljátok meg a dicséretet, amit az emberektől kaptok; rögtön emeljétek fel a szíveteket Istenhez,
Neki adjátok át a jó munkátokért járó elismerést."
 július 6.

"Nem csak megnevezésemben akarok szűz maradni, hanem szívemet is azokkal az erényekkel akarom ékesíteni,
melyeket Te a szüzektől elvársz."

 július 7. "Isten és a szentek tekintete követi mindig a szeretetben kitartó lelket."
 július 8. "Törekedjünk mindenben Istennek tetszeni, hogy tetteink, igyekezetünk és lemondásaink,
tehát minden, mit itt a földön véghez vittünk, ne legyen értéketlen az örök élet szempontjából."
 július 9. "Jézusom, Téged akarlak szeretni, Neked szolgálni és életemet egészen Neked ajándékozni."
 július 10. "Bár csak felismernétek az alázat értékét és szükségességét! "             
 július 11. "A szentek földi angyaloknak, az ég embereinek, mennyei utazóknak nevezték az Istennek szentelt személyeket."
 július 12. "Isten minden. Mert ahol Isten van, ott a tökéletesség, ahol pedig Isten nincs jelen, ott a semmi honol."
 július 13. "A közösségben való élet ittlétünk boldogságának alapja,
és hozzá kell járulnia majd a túlvilágon az örök boldogságunkhoz."
 július 14. "A betegekben és gyermekekben az Üdvözítőt kell látnunk, jósággal és örömmel kell őket szolgálnunk,
közben arra gondolva, hogy bennük Istent szolgáljuk."
 július 15. "Nem szükséges, hogy  Isten szolgálatát imaként éljük meg. Bőven elég,
ha átadjuk magunkat Isten akaratának, és ezt az önátadást ajánljuk fel az Úrnak."
 július 16. "Mária, Édesanyám, taníts meg helyesen imádkozni."
 július 17. "Az imádságban a kitartás az ima hatékonyságának legfontosabb feltétele."
 július 18. "Legyetek alázatosak, gyermekeim, hogy Isten meg tudja szólítani szíveteket,
és megadja a kegyelmeket, amelyeket nektek szánt."
 július 19. "Alázattal meg kell hallgatnunk minden tanácsot és figyelmeztetést, közben gondoljunk arra,
hogy Isten szól hozzánk."
 július 20. "Még ha az összes erénnyel rendelkezne is egy lélek, semmi hasznát nem látná,
ha hiányozna belőle a békeszeretet és az alázat."
 július 21. "Egyedül a nyugalom, a derű, az öröm illik Isten gyermekeihez."
 július 22. "Az ember nem lehet egyszerre Isten és világ előtt is kedvelt, ezért döntenie kell vagy Isten,
vagy a világ mellett."
 július 23. "Jézusom, add meg nekem a kegyelmet, hogy tetszésedet elnyerjem, mert egészen a Tiéd akarok lenni.
 július 24. "Amikor egy pappal találkozom, olyan, mintha magát Istent látnám."
 július 25. "Őrködjetek gondolataitok és bensőtok felett, azonnal vessétek el magatoktól a kísértést,
mihelyst észre veszitek."
 július 26. "Az Isteni jóság örömmel fogadja az alázatos lelket, elé fut, elébe repül, hogy mellette álljon, ha bajba kerül."
 július 27. "Nem a tudománytól várunk csodákat, hanem egyedül Istentől remélünk kegyelmet és fényt."
 július 28. "Mindig nagyon szerettem az engedelmességet, türelmetlenségre való hajlamom
és csökönyös természetem ellenére; ha ajánlottak nekem valamit, úgy éreztem, harcolnom kell ellene."
 július 29. "Isten szívesen adja a kegyelmeket az egyszerű lelkeknek."
 július 30. "Lelkemet kimondhatatlan öröm tölti el már a gondolatra is, hogy mint győzelmed bizonyítéka,
örökre birtokolhat majd téged."
  július 31. 
"Mennyire kívánatos dolog a halál az olyan lélek számára, amely Isten szereti.
Utolsó órájától kezdve az örökkévalóságban szeretheti és dicsőítheti Istent,
ezért számára ez a remény és a boldogság órája."

 február 1.
"Milyen jó az Úr házában lakni.
Ő maga vezet és tanít bennünket, és megosztja velünk szándékát és fényét."                                                                   
 február 2. "Egy számára kínos munkát ugyanolyan gondossággal kell végezni,
mint a legkellemesebb és legkönnyebb feladatot."

                                       A megszentelt élet napja (1997-ben II. János Pál pápa vezette be)
 február 3. "Szeretem a bűnösöket, mint Isten gyermekeit, és mint saját testvéreimet.
Életemet és véremet is adnám megmentésükért."
 február 4. "Legyetek mindenkivel barátságosak és előzékenyek, "ne tegyetek különbséget szegény és gazdag között."  
 február 5. "Lelkemben nagy vigasztalást éreztem: hevesen megragadott Jézus szeretete."
 február 6. "Itt az idő, hogy megtérjetek, bűnbánatot tartsatok, és életet nyerjetek."
 február 7. "Minél inkább meghal bennünk a természet, annál inkább élünk Istennel, Istenben és Istenért."
 február 8. "Bárcsak erőm lenne ahhoz, hogy felébresszem bennetek, gyermekeim,
annak vágyát, hogy az Istennel belsőségesen beszélgessetek."
 február 9. "Az erény a szenvedés által alakul ki és erősödik meg." 
 február 10. "Isten meghívását követve egyedül Vele élni, egyedül az Övé lenni:
ebben részesülnek Krisztus jegyesei, és ti is ebben részesültök, gyermekeim, micsoda kegyelem."
 február 11. "Az a lélek, amely őszintén akarja szeretni Máriát és utánozni őt erényeiben,
közvetítésével mindent elér, amit csak kér. Mária nem tagad meg semmit, amit az ember bizalommal tár elé."
 február 12. "Ha jobb arcotokat megütik, tartsátok oda a balt is, mivel a lelkek megtérését csak így eszközölhetitek ki."
 február 13. "Fedjétek fel a drága Üdvözítő előtt nyomorúságotokat és kísértéseiteket;
előzőre gyógyírt ad, utóbbival szemben meg fog erősíteni."
 február 14. "Jézusom, taníts engem, kérlek, taníts engem Jézusom!"
 február 15. "Őszinte gyengédséggel szeretem a bűnösöket, bennük csak Isten egyik teremtményét,
és az Ő szeretetének tárgyát látom."
 február 16. "Milyen hatalmas fegyver az engedelmesség, vele legyőzhető a gonosz ellenség,
a harcban nagyobb a bátorságunk és a kitartásunk, vidám tekintettel és örömteli szívvel küzdünk."
 február 17. "Az egyszerű lélek őszinte, nem szégyelli megvallani a hibáit, mert tudja,
hogy valójában csak Istent bántja meg."
 február 18. "Hisszük, hogy Mária gyermekei vagyunk, és hogy Édesanyánk szeret bennünket."
 február 19. "Gyermekeim, a szenvedésben, a félelmeitekben ne Isten büntetését lássátok,
hanem az ellenkezőjét: ezek többnyire oltalmának, jóakaratának megnyilvánulásai, az atyai szeretet jelei."
 február 20. "Ha Istentől valamilyen kegyelmet kértek, ne érdemeitekre hivatkozzatok,
mert az önteltség átkot von magára."
 február 21. "Gondoljanak rólunk, amit csak akarnak, ha segítő kezet nyújthatunk egy léleknek,
mely a gonosz ellenség rabszolgája lett."
 február 22. "Isten áldását adja majd arra, amit az Ő nevében mondotok
 február 23. "Mindig azt fogom mondani nektek: legyetek boldogok és örüljetek, mert igaz,
hogy mindent odahagytatok, de mindent meg is találtatok."
 február 24. "Édes Jézusom, Te cselekedd a jót, amit én nem bírok. Nézd, milyen tökéletlen bennem minden."
 február 25. "Hadd keljen életre bennetek az új ember, ami fájdalommal jár ugyan,
de micsoda vigaszban és megtiszteltetésben lesz részetek azután."
 február 26. "Szenvedésetek és fáradozásotok sem arcvonásaitokat, sem gondolataitokat nem töltheti el szomorúsággal."
 február 27. "Az Üdvözítőnek szenvedést okoz, ha gyengeségeink miatt elfordulunk Tőle."
 február 28. "Ti földi dolgok miatt szomorkodtok, ahelyett, hogy az szomorítana el,
hogy saját vagy felebarátotok lelke elveszhet; ezért csak a miatt bánkódjatok, ami Istennek fontos."
március 1.
"Nem tudjátok, hogy Isten mindent megtesz a lelkek üdvéért?
Amit Isten tesz, az mindig javunkra válik, mivel Ő semmit sem enged, ami kárunkra volna."
március 2. "A belső szenvedés útja bár nagyon fáradságos, mégis a legbiztosabb."
március 3.
"Viseljétek el és tekintsétek örömmel a kellemetlenségeket, mert általuk sokkal több bűn nyert feloldozást,
mint hosszú imádságok által, hiszen az imádságban az önszeretet könnyen igájába hajt titeket,
viszont a betegápolás minden önszeretetet kizár."
 március 4. "Sohasem küzdünk egyedül, Jézus segít nekünk.
Ha szeretjük Őt, akkor minden szenvedést szívesen fogadunk és megszeretünk.
Ha a keresztre feszített Jézusra tekintünk, minden szenvedésünk örömre vált."
 március 5. "A szenvedés jel, annak jele, hogy Isten velünk van, hogy szeret minket,
mert ha szenvedést részünkül nem adná, elvesznénk."
 március 6. "Amikor egy lélek számára már elviselhetetlennek tűnik a szenvedés, bízza magát Jézus sebeire."
március 7.
 „Imádkozz, szenvedj és hordozd velem a keresztet.” (az Úr szavai Mária Alfonza anyához)
március 8.
"Gondoljuk meg, hogy egyes egyedül a kereszt vezet az égbe."
március 9.
"Minden szenvedés édes számunkra, ha Jézust valóban szeretjük.
Amikor a kereszten függő Jézusra tekintünk, minden szenvedésünk örömre fog változni."
 március 10. "A Földön a pokol mélységének peremén járunk. Ha nem akartok belezuhanni,
akkor ne térjetek le az Isten iránti bizalom, alázat és engedelmesség igaz útjáról."
 március 11. "Eggyé váltam a megfeszített Üdvözítővel, akinek megcsókoltam a képmását."
 március 12. "Igazán kell akarni, és Isten hozzáteszi a maradékot."
 március 13. "Nem volna-e hálátlanság, ha valaki máshoz kezdenétek ragaszkodni és nem Hozzá,
mert Ő az egyetlen, aki tökéletességével és jótéteményeivel megérdemli szívetek szeretetét."
 március 14. "Különösen a lélek belső imádságát gyakoroltam, amikor kértem Istent,
hogy engedjen az erények útján tökéletesednem."
 március 15. "Jézusom, óvja meg engem ma minden bűntől."
 március 16. "Amikor egy lélek megmentéséért küzdünk, minden szorongást és emberi félelmet el kell vetnünk."

március 17.

"Jézusom, egyedül a Te akaratod legyen meg. Erősíts meg engem, hogy mindig teljesítsem akaratodat."
március 18.
"Ha egy napon oly hatalmas lesz Jézus iránti szeretetetek,
hogy Érte képesek lesztek szenvedni, akkor örülhettek majd Vele igazán."
 március 19. "A szentek között szent József, Mária legfőbb szolgálója az,
akit arra kérhetünk, hogy megszülessen szívünkben az igaz bizalom Mária iránt."

                                                      Szent József, a rend védőszentjének ünnepe
 március 20. "Önmagunk megalázása gyengíti büszkeségünket, erősíti hajlandóságunkat a jóra,
és örömmel tölti el a lelket."
 március 21. "A szenvedő Üdvözítőt szemlélve járja át nyíl a szívünket,
hiszen Ő ártatlan volt, mi pedig bűnösök vagyunk."
 március 22. "Ha elérkezik az a nap, amikor olyan nagy a szeretet bennünk,
hogy képesek vagyunk egy keveset szenvedni Jézusért, akkor nyugodtan Vele örülhetünk."
 március 23. "Csakis Istent lássuk Istenben, Istent lássuk a felebarátunkban, Istent lássuk mindenben."
 március 24. "Az Isten szolgálatában tanúsított tökéletességről:
nem érheti el az a lélek a tökéletességet, amely nem ad a szavára, vagyis nem tartja fontosnak,
amit egyszer megígért."
 március 25. "A szentté válás kegyelmét legfőképp Mária révén nyerhetjük el."
 március 26. "Isten kedvéért végezzetek mindent olyan jól, amennyire csak tudjátok."
 március 27. "Mindenfajta szenvedésen keresztül mentem, és biztosíthatlak benneteket,
hogy boldog, nagyon boldog az a lélek, amelyik elszánja magát, hogy felismerje,
mi az ő része a szenvedésből."
 március 28. "Nem csak folytatom, de meg is duplázom az imádságokat,
és éppen ezáltal tapasztaltam meg az enyhülést a szenvedés során."
 március 29. "Vagy ezen a világon, vagy a másikon bűnhődnötök kell; döntsétek el, melyiket akarjátok."
 március 30. "Isten szolgálatában mindig harcolnunk kell, de öntsön belétek bátorságot,
amikor az utolsó órátokra gondoltok."
 március 31. "Szenvedésetek és fáradozásotok soha ne üljönki az arcotokra,
és soha ne szomorítsa gondolataitokat, nincs bánkódás és levertség."
április 1.
"Az alázatos lélek Isten előtt kedves, az Úr a neki tetsző lelket tekintetével követi,
és nem fog semmit megtagadni tőle, amire vágyik."     
 április 2. "Legyetek bátrak, Isten veletek van, amint erőt vesztek magatokon és neki akartok tetszeni."
 április 3. "Semmilyen más tanítást nem kötettem olyan ódaadó figyelemmel,
mint azt, amely Jézus és az Istenanya szenvedéseiről szólt."
 április 4. "Szüntelenül figyeljetek Isteni Tanítótokra; éjjel és nappal szemléljétek életét,
hogy saját életeteket az Övéhez hasonlóvá alakíthassátok."
 április 5. "Lelkemben nagy vigasztalást éreztem: hevesen megragadott Jézus szeretete."
 április 6. "Legyen minden gondolatotok, minden érzésetek, minden szeretetetek egyes egyedül az Övé.
Ő legyen szeretetetek egyetlen tárgya."
 április 7. "A papok az Isteni kegyelmek közvetítői. Ők, mint kiváltságosak, drága Üdvözítőnk fivérei."

                                                  De la Salle Szent János, a rend védőszentje
 április 8. "Az Isteni szent akaratot, aki mindent végtelen bölcsességében és jóságában rendel el, imádjátok."
 április 9. "Milyen szép példát ad a világnak az a lélek, mely minden közelében lévőt és hozzá érkezőt örömteli,
vidám arccal fogad, akkor is, ha közben szenvedés gyötri."
 április 10 "Higgyétek el gyermekeim, Isten rajtatok keresztül fog szólni és általatok fog cselekedni,
ha mindent Tőle reméltek és mindent Általa tesztek."
 április 11. "Úgy tűnhet olykor, hogy az Úr nem hallgat meg benneteket, mégis: töretlenül imádkozzatok Hozzá."

                              1866 - A Niederbronni Kongregáció végleges egyházi jóváhagyása
 április 12. "Amint látom, hogy egy pap halad el, csendben imáiba ajánlom magamat."
 április 13. "Semmi nem rendíti meg annyira a lelket, mint az, ha látja a másik szenvedő lelket,
mely teljesen Isten akaratára bízza magát."
 április 14. "Amikor Isten olykor nem adja meg, vagy nem azonnal adja meg azt,
amit kérünk, és imáink hatástalannak tűnnek, akkor sem szabad elégedetlenkednünk
és panaszkodnunk emiatt. Ezzel nagyon megbántanánk Őt."
 április 15. "Teljes bizalommal hagyatkozzatok az Isteni irgalmasságra és Megváltónk,
Jézus Krisztus egyedülálló érdemeire."
 április 16. "Az igazi imádság a szívből fakad; mint a lélek érzései és kívánságai,
melyeket Isten támaszt az emberben."
 április 17. "Istenem, hadd szeresselek, és hadd tegyek egész életemen át Neked tetsző dolgokat."
 április 18. "Nem akarok mást, mint tetteimmel megvalósítani mennyei Atyám akaratát."
 április 19. "Gyakran imádkozzatok a bűnösök megtéréséért, imádkozzatok bizalommal.
A Jóisten nem fogja elutasítani kéréseteket."
 április 20. "Ne elégedjetek meg általános elmélkedésekkel, határozatlan érzésekkel és felületes gondolatokkal."
 április 21. "Amíg a világot keresitek, nem fogtok vigaszt és örömet találni."
 április 22. "Jézusom, maradj mindig velem."
 április 23. "Soha semmi ne tagadjatok meg a betegektől, mert amit tőlük megtagadtok,
azt az Üdvözítőtől tagadjátok meg."
 április 24. "A belső engedelmesség abból áll, hogy azzal a meggyőződéssel engedelmeskedünk,
hogy elöljárónk parancsa Isten akaratát fejezi ki."
 április 25. "A szemlélődés során mélyüljetek el figyelmetek tárgyában, bizalommal adjátok át magatokat ennek.
 április 26. "A kis dolgok azok a próbakövek, melyek segítségével könnyebben és biztosabban ismeri fel az ember,
hogy fejlődött-e az erényekben."
 április 27. "Lehetetlen, hogy meg ne hallgasson titeket, ha Istenbe vetett teljes bizalommal erősen kéritek Őt."
 április 28. "Elmondható, hogy a szelídség különösen kedves erény Isten előtt."
 április 29. "Van-e annál boldogabb időtöltés, mint az, melyet Istennel élünk meg."
 április 30. "Igen, az a lélek, amely nem imádkozik, saját vesztét készíti elő; nem fejlődik az erényekben
és a tökéletességben, ugyanis semmi sem kapcsol össze szorosabban Istennel, mint az imádság."
   május 1.   

"Minden foglalatosságunk legyen állandó imádság, önmagunkat mindig újból és újból feláldozva;
a világ dolgaiból készült örök áldozat."

 május 2.

"Mária sohasem fogja az imában hozzá küldött kérést visszautasítani. A maga idején meg fogja hallgatni,
ha kitartóak vagyunk az imádságban."

 május 3. "A lelkek nem várnak semmi mást tőletek, mint hogy Isteni dolgaikról társalogjatok velük."
 május 4. "Mária jó, nem is képes másként cselekedni, semmit nem képes tőlünk megtagadni, ahhoz túl nagy az ő szeretete."
 május 5. "A szentek engedelmesség által váltak azzá; nem kell mást tennetek, mint engedelmeskedni."
 május 6. "Jézusom, életemben soha többé nem akarok elkövetni bűnt."
 május 7. "Jézusom, add meg nekem a kegyelmet, hogy a napnak egyetlen órája se teljék el anélkül,
hogy Téged ne szeretnélek."
 május 8. "Micsoda vigasztalás lesz számotokra, gyermekeim, amikor a mennyben Isten megmutatja majd nektek,
kik azok a lelkek, melyeket éjszakázással, gondoskodással, odaadással, áldozatvállalással megnyertetek."
 május 9. "Olyan valóságosan, gyermekien és minden félelem nélkül hittem Jézus jelenlétét a legszentebb oltáriszentségben,
hogy az számomra olyan volt, mintha Jézus személyesen állna előttem."
 május 10. "Semmilyen áldozat sem túl kemény vagy túl nehéz az olyan lélek számára, amely magát Istennek ajándékozta."
 május 11. "Bátran küzdjetek, mint a katonák, akik naponta mennek félelem nélkül a harcba."
 május 12. "Maradjatok nyugodtak és türelmesek, és fogadjatok mindent alázattal."
 május 13. "Kezdjük minden cselekedetünket Jézus és Mária nevével, ha lehet, egy-egy Üdvözlégy elmondásával."
 május 14. "Amikor a lélek megízlelhette, milyen édes Jézus közvetlen közelében lennie,
szomorúsággal tölti el, ha erről le kell mondania."
 május 15. "Isten szereti a szegény és tiszta szívű lelkeket, mert Ő maga is szegény és tisztaszívű volt."
 május 16. "Semmi sem hasznosabb a léleknek a mély csendnél, ha fel akar emelkedni Istenhez."
 május 17. "Szüntelenül imádkoznunk kell Jézus iránti szeretetünkért, hiszen ha a tökéletesség legmagasabb fokát el is érnénk,
szeretet nélkül semmit sem használna nekünk a tökéletességünk."
 május 18. "Jézusom, add meg a kegyelmet, hogy mindenki felismerje szeretetedet és atyai gondoskodásodat,
különösen az oltár előtti szolgáid, a gyóntató atyák, a plébánosok, akikre a lelkek vezetését bíztad."
 május 19. "A szentmiseáldozatban elszánásainkat hozzuk áldozatul, és arra kérjük az Urat,
adja meg hozzá a megvalósítás kegyelmét."
 május 20. "Szüntelenül imádkozzatok Istenhez és kérjétek segítségét, de nagyon fontos,
hogy az édesapját szólító kisgyermek egyszerűségével és alázatával tegyétek ezt."
 május 21. "Igaz, hogy hálátlanok vagyunk Vele szemben, Isten mégis lehajol hozzánk,
és egyre érezhetőbben nyilvánítja ki irgalmasságát irántunk."
 május 22. "Leányom, imád elnyerte tetszésemet, tekints hát fel és hagyatkozz mindenben rám."
 május 23. "Nem mutathatjuk ki másként szeretetünket Jézus iránt, minthogy mindenben a tökéletességet gyakoroljuk,
és kötelességeinket híven teljesítjük."
 május 24. "Nem is hisszük, Istennél milyen nagy Mária segítsége, aki még sohasem imádkozott hiába az Úrhoz.
 május 25. "Amikor Istennel beszélgettek, úgy, amint Ő arra szíveteket indítja, ténylegesen imádkozva,
és akkor imádságotok bensőségessé válik, Isten pedig elfogadja azt."
 május 26. "Isten dicsősége, Isten akaratának tökéletes teljesítése, a lelkek üdvössége a három legfontosabb dolog,
amely imáinkban bennünket foglalkoztathat."
 május 27. "Odaadóan tárjátok fel előtte érzéseiteket és kívánságaitokat, sőt szükségleteiteket, bármi legyen is az."
 május 28. "Mária, Édesanyánk, könyörülj rajtam, és fogadj el engem gyermekeddé."
 május 29. "Semmiben sem fogtok hiányt szenvedni a tökéletesség útján, és végig kitartva, töretlenül haladtok azon."
 május 30. "Teljes odaadással vessük alá magunkat Isten akaratának.
Kegyelmei gazdagsága még inkább növekedni fog ennek nyomán."
 május 31. "Ha egy lélek gyermeki bizalommal fordul Máriához, ő soha nem fogja eltaszítani."
augusztus 1. "Szent Alfonz, emlékezz meg rólam, kitartóan imádkozz és könyörögj értem."
 auguszt us 2.  "Harc nélkül nincs győzelem és még kevésbé nyerhető el az égi korona."
 augusztus  3. "Gyermekeim, legyetek mindig vidámak és elégedettek, és a szomorúságot minden esetben
nyugodtan tekintsétek az ördögi gonoszság következményének."
 augusztus  4.  "Az Isteni jóság örömmel fogadja az alázatos lelket, elé fut, elébe repül, hogy mellette álljon, ha bajba kerül."
 augusztus 5. "Bárcsak megadatna nekem, hogy el tudjam mondani a tökéletességre törekvő lelkeknek,
milyen bizalommal forduljanak az Istenanyához, aki számunkra kieszközli Isten segítségét,
és milyen buzgalommal kell kérniük segítségét ügyeikben"
 augusztus  6. "Milyen boldogság Istent látni, Istent szemlélni, Istent soha el nem hagyni, örökké Vele lenni.
Ez a gondolat vezessen benneteket, gyermekeim! Van-e más ehhez fogható?"
 augusztus  7. "Tekintetünket másra ne irányítsuk, mint Isten csodálására és nevének dicsőítésére, valamint a lelkek üdvére."
 augusztus 8. "Törekedjetek mindent pontosan és Istenért tenni. Ki másnak szolgáltok, ha nem Istennek?"
 augusztus 9. "Soha semmi másra nem szabad vágynunk, mint arra a kegyelemre,
hogy képesek legyünk teljesen alávetni magunkat akaratának."
 augusztus 10. "A szentmiseáldozatban elszánásainkat hozzuk áldozatul, és arra kérjük az Urat,
adja meg hozzá a megvalósítás kegyelmét."
 augusztus 11. "Az igaz ima a szívből jön, nem más, mint az Istenhez felemelt vágyai és érzései a szívnek."
 augusztus 12. "Amint a test nem maradhat étel nélkül, a lélek sem élhet táplálék nélkül, különösen nem imádság nélkül."
 augusztus 13. "Kéréseitekben mindig legyetek alázatosak és vessétek alá magatokat teljesen Isten akaratának,
ez a legfontosabb feltétele annak, hogy meghallgatást nyerjetek."
 augusztus 14. "Mily messze van szeretetünk attól, amellyel Ő szeretett minket!"
 augusztus 15. "Szeretjük Máriát és szentté válunk, ha őt követjük."
 augusztus 16. "Csak a belsőnkben megélt szenvedés adja meg Isten iránti szeretetünk értékét."
 augusztus 17. "Jézusom, mindig követni akarlak, hogy szentté válhassak."
 augusztus 18. "Egyre mélyebb vonzalmat éreztem a magány és az imádság iránt."
 augusztus 19. "Soha semmi másra nem szabad vágynunk, mint arra a kegyelemre,
hogy képesek legyünk teljesen alávetni magunkat akaratának."
 augusztus 20. "Nem Isten az, aki szenvedéseinket megnehezíti, hanem mi magunk, mivel nem vetjük alá magunkat akaratának,
és mindig mást akarunk, mint Isten, és ezért szenvedéseink kemények és elviselhetetlenek."
 augusztus 21. "Nehéz megválnia a léleknek Isten meghitt közelségétől, ha már egyszer megérezte ezt a boldogságot.
Van-e boldogabb időtöltés, mint Jézus közelségének megtapasztalása?"
 augusztus 22. "A gyermeki lelkülettel kitartóan folytatott ima mindent elér Istennél,
különösen a Szüzek Királynéja közvetítésével."
 augusztus 23. "Ezért járjátok állhatatosan utatokat a homály és sötétség ellenére is."
 augusztus 24. "Amíg nem vagyunk teljesen elszántak, hogy felebarátunktól mindent elviseljünk,
addig nem értünk el a tökéletességre."
 augusztus 25. "Édes Üdvözítőm, segíts nekem és fordítsd el szívemet a világtól, hogy Rajtad kívül semmi mást ne keressek."
 augusztus 26. "A betegápolás minden önszeretetet kizár."
 augusztus 27. "Minden nap, sőt minden pillanatban ott az alkalom, hogy a legjelentéktelenebb eseményekben is
hűségünkről tegyünk tanúbizonyságot, valamint Isten iránti szeretetünkből az erények gyakorlására."
 augusztus 28. "Szeretnék belépni egy kolostorba, és ott az utolsónak számítsak."
 augusztus 29. "Ott nem lehet tökéletesedni az erényekben, ahol a szegénység lelke nincs jelen."
 augusztus 30. "Ha egyszer elesünk, sietve megvalljuk, beismerjük hibánkat,
bűnösnek mondjuk magunkat, majd újra felegyenesedünk."
 augusztus 31. "Az alázat gyengíti a büszkeséget, erősíti a jóra való törekvésünket, és csendes boldogsággal árasztja el a lelket."
szeptember 1. "Semmire sem vállalkozzatok, semmit se tanácsoljatok, mielőtt az Isten tanácsát nem kértétek."                
  szeptember 2. "Kitartással és bátran járjátok utatokat, akkor minden könnyű lesz, és hasznotokra válik majd."
  szeptember 3. "Hasonlítsátok össze erényeiteket az Üdvözítőjével, és észreveszitek, mily végtelen nagy a különbség."
  szeptember 4. "Jézusom, szentté akarok válni, még ha a véremet kell is ontanom ezért. Fogadj el engem."
  szeptember 5. "Legyetek részvéttel a betegek iránt, segítsetek nekik, ahogy csak bírtok; gondoljatok mindig arra,
"hogy az a beteg, akit meglátogattok, maga a szenvedő Üdvözítő."
  szeptember 6. "Valamennyi büszkeség mindegyikünkben van, ez rossz természetünk alapja;
baj akkor lesz ebből, ha engedjük, hogy a büszkeség vegye át az uralmat, ezért ezt meg kell akadályozni."
  szeptember 7. "Bensőleg legyetek mindig éberek, hogy munkátok gyümölcse el ne vesszen az önszeretet miatt."
  szeptember 8. "Bármekkora is a bűnünk, Mária lábainál megbocsátást fogunk nyerni."
  szeptember 9. "Boldog vagyok, hogy az igaz Egyház gyermeke lehetek: maga a gondolat, hogy szüleim keresztények,
tiszteletre és engedelmességre indított irántuk."
  szeptember 10. "Isten azt kívánja tőlünk, hogy Vele azonosulva Hozzá hasonlóvá váljunk."
  szeptember 11. "Semmi sem okozhat nekem nagyobb szívbeli örömet, mint nevednek és Szűzanyádnak dicsőítése."
  szeptember 12. "Az a lélek, mely bizalmát egészen Istenbe helyezi, és akaratának aláveti magát,
soha semmiben nem fog hiányt szenvedni; mindig részesülni fog abban, amire szüksége van."
  szeptember 13. "Beszédetek legyen szerény és alázatos."
  szeptember 14. "Amikor a kereszten függő Jézusra tekintünk, minden szenvedésünk örömre fog változni."
  szeptember 15. "Mindig bíztam az Istenanya oltalmában."
  szeptember 16. "Vigyázzatok, a gonosz ellenség hasznot húz a kapott dicséretből,
hiszen felébreszti bennetek az önszeretetet, ezzel ellopva a jó munka gyümölcsét."
  szeptember 17. "Isten mindig megadta nekem a kegyelmet, hogy felismerjem, mennyire nincs tetszésére a büszkeség."
  szeptember 18. "Míg nem győz a lélek a test felett, addig nem fejlődhet lelki életetek.
  szeptember 19. "Az Úr veletek van, és időről időre érezteti veletek jelenlétét."
  szeptember 20. "A szentek is csak a küzdelem és szenvedés árán váltak szentekké."
  szeptember 21. "Semmiben sem fog hiányt szenvedni az a lélek, amely Istenre hagyatkozik;
mindig meg fogja kapni azt, ami számára az élethez szükséges."
  szeptember 22. "Az erény a kísértések és szenvedés megpróbáltatásai által erősödik és tisztul meg."
  szeptember 23. "Milyen szép példát ad az a lélek a világnak, amely nagy szenvedések között is örömteli,
nyugodt arccal fogad mindenkit, akivel találkozik."
  szeptember 24. "Mi szegény szerencsétlen, nyomorult teremtmények vagyunk,
akiknek még jó gondolataik sincsenek Isten kegyelme nélkül."
  szeptember 25. "A szomorúság lenyomja a lelket és a testet egyaránt, képtelenné tesz a jóra."
  szeptember 26.

"Higgyetek nekem, a legnagyobb érdemet a betegek ápolásával remélhetjük,
mivel az ember ilyenkor mindent tiszta szándékkal tesz,
vagyis azért, hogy Isten tetszését elnyerje, és Neki lelkeket megmentsen."

  szeptember 27. "Segítsetek a szegényeknek és legyetek részvéttel irántuk, amennyire csak bírtok,
mivel ők ugyanúgy Isten gyermekei, mint mi."
  szeptember 28. "Minden szenvedés édes számunkra, ha Jézust valóban szeretjük."
  szeptember 29. "Csak a belsőnkben megélt szenvedés adja meg Isten iránti szeretetünk értékét."
szeptember 30. "A szemlélődésre azért van szükség, hogy abból hasznotok legyen.
Amit abból a mindennapi gyakorlatban fel tudtok használni, azt alkalmazzátok saját magatokra."
   október 1.  
"Mária iránti szeretetünket az imádság által, különösen a Rózsafüzér imádkozásával bizonyíthatjuk."
 október 2. "Őrangyalomat kérem, védelmezzen engem, hogy soha nem bántsam meg a Jóistent."
 október 3. "Jézusom, maradj mindig velem."
 október 4. "Ott nem lehet tökéletesedni az erényekben, ahol a szegénység lelke nincs jelen."
 október 5. "Tudnotok kell, hogy Isten irgalmassága határtalan."
 október 6. "Minden kemény szót vagy szemrehányást fogadjatok békésen, felháborodás nélkül, és ajánljátok fel az Úrnak."
 október 7. "Nincs az a kegyelem, amit a Rózsafüzér imádkozásával el ne nyernénk.
Minden Üdvözlégyben kétszeresen köszöntjük Máriát, és gyönggyel ékesül üdvösségünk koronája."
 október 8. "Ajánljátok magatokat Máriának, ő hatalmas védelmezőtök lesz."
 október 9. "Jézusom, add meg a kegyelmet, hogy a nap egyetlen órája se teljen el anélkül, hogy Téged ne szeresselek."
 október 10. "Gondoljátok meg: az Ő kegyelméből csak a jót cselekedhetitek."
 október 11. "Mekkora örömben részesül, aki Istennel és Istennek él."
 október 12. "Rendkívüli boldogsággal töltött el Jézus szenvedésének átélése
és a legszentebb oltáriszentség imádása az oltárnál"."

 október 13. "Váljék szokásotokká a hallgatás, és könnyedén meg fogjátok tapasztalni,
milyen boldogság Üdvözítőtökkel társalogni."
 október 14. "Szüntelenül keressétek Isteni Mesteretek közelségét; őt szemléljétek éjjel-nappal szüntelenül,
hogy magatok hozzá hasonlóvá váljatok."
 október 15. "Szent Teréz, légy a szószólóm!"
 október 16. "Isten előtt kedves a békeszerető szív."
 október 17. "Mindent Máriának köszönünk, ő a mi menedékünk."
 október 18. "Az alázatos lélek nagyon fogékony a tanítás iránt, mindent örömmel és nyugalommal fogad."
 október 19. "Van-e olyan kereszt, mellyel több érdem szerezhető és nélkülözhetetlenebb, mint az,
ha naponta meghalunk önmagunk számára?"
 október 20. "Gyermekeim, Isten szolgálatában most minden nehéznek tűnik, és folyamatos a küzdelem,
melyet gyakran nagyon nehéz megvívni, de legyen bátorságotok és gondoljatok utolsó órátokra,
amikor majd azt kívánjátok, bárcsak mindent elviseltetek volna az Isten iránti szeretetből."
 október 21. "Mária jó, nem is képes másként cselekedni, semmit nem képes tőlünk megtagadni,
ahhoz túl nagy az ő szeretete."
 október 22. "Döntéseitek segítsenek abban, hogy érzületetek nap mint nap tökéletesedjen a jóban,
hogy minél inkább hasonlíthassatok isteni Üdvözítőtökhöz."
 október 23. "Teljes bizalommal hagyatkozzatok az Isteni irgalmasságra és Megváltónk, Jézus Krisztus egyedülálló érdemeire."
 október 24. "Isteni vőlegényem, ha Te vonakodsz is meghallgatni engem, Édesanyádtól,
aki az enyém is, semmit nem fogsz megtagadni."
 október 25. "Legyetek mindig vidámak és elégedettek, és a szomorúságot minden esetben nyugodtan tekintsétek
az ördögi gonoszság következményének."
 október 26. "Mária áll mellettünk a haláltusánál."
 október 27. "Isten nem lakhat olyan lélekben, amelyik sokat fecseg."
 október 28. "Az Istent szerető lélek minden nehézség nélkül kerül az Ő közelébe és beszélget Vele."
 október 29. "Mária, Édesanyám, te tanítottál meg imádkozni. Taníts meg most arra is, hogyan szeressem Jézust."
 október 30. "Az alázatot gyakorolva az önszeretetet, az önös akaratot és a büszkeséget megölitek magatokban."
 október 31. "Hogy életünk minél inkább hasonlíthasson a szentekéhez, a nyomdokaikban kell járnunk azáltal,
hogy keresztünket felvéve vállaljuk a szenvedést, ahogy ők is tették."
november 1. "Irányítsátok az égre gondolataitokat, és töltsön el erővel benneteket,
hogy a szentek is csak a küzdelem és szenvedés árán váltak szentekké."                                                            
november 2.
"Semmi sem kedvesebb Isten előtt, mint a lelkekért áldozott imádság, munka, szenvedés és lemondás,
akiknek üdvét az Úr vérével váltotta meg."
november 3. "Ne zárkózzatok el, válasszátok meg a pillanatot, hiszen egy lélek megmentése a tét."
november 4. "Írva van, hogy aki egy lélek üdvözülését elősegíti, a maga lelkének üdvét biztosítja."
november 5. "Nem akarok mást, mint a Te dicsőítésedet. Nem akarok mást, mint a lelkek üdvét."
november 6. "Isteni Vőlegényem, nem keresem a saját dicsőségemet, a saját felemelkedésemet,
hanem egyes egyedül a Te dicsőségedet és a lelkek üdvösségét akarom."
november 7. "Az Isten imádása, szent akaratának teljesítése és a lelkek üdvössége legyen minden gondolatunk,
amikor imádkozunk."
november 8. "A kegyelem órája elérkezik a lélek számára, melyet meg akartok menteni; imádságaitok,
aggódó szeretetetek elnyeri számára Jézus és Mária kegyelmét."
november 9. "Szakadatlanul imádkoznunk kell Istenhez, de ezt a kisgyermek édesapja iránti közvetlenségével
és alázatával kell tennünk."
november 10. "Azt hiszitek talán gyermekeim, hogy a szentek azonnal, helyben megkapták a kért kegyelmeket?
Isten gyakran tette próbára őket azzal, hogy látszólag megtagadta kérésüket,
ezért gyakran évekig kellett könyörögniük, és mégsem hagytak fel vele."
november 11. "Beszélgetésetek tárgyát úgy válasszátok meg, hogy Isten legyen szemetek előtt,
valamint legyetek barátságosak és előzékenyek. "
november 12. "Jézusom, mikor fogom felismerni, hogyan kell szeretnem Téged?"
november 13. "Azért jöttetek ide, hogy Jézus életét éljétek, olyan lemondással teli, megfeszített életet,
mint Isteni példaképeteké."
november 14. "Isten csak azoknak adja meg a lélek nyugalmát, akik őszinte szívvel képesek hozzá fordulni,
amikor így szólítják: Én Uram, én Istenem."
november 15. "Éberen figyeljetek, hogy felismerjétek és kihasználjátok a kínálkozó időszakot;
a kegyelem majd szívetekbe ülteti a megfelelő szavakat, és ajkatok tudni fogja, mit is mondjon."
november 16. "Gondoljátok meg, Isten féltőn szeret benneteket, és nem akarja, hogy megosszátok szíveteket,
melyet Neki ajándékoztatok."
november 17. "Semmi fáradságot, erőfeszítést vagy áldozatot ne sajnáljatok,
amit a felebarátotok iránti szeretet megkövetel."
november 18. "Gyermekeim, bárcsak megértethetném veletek, milyen drága kincs a szentáldozás,
benne a lélek magát megalázza és az Úr kegyelmét hívja segítségül."
november 19. "Milyen nagy Isten jósága és irgalmassága: figyelmen kívül hagyja gyengeségeinket."
november 20.
"Kérjétek Istent, segítsen benneteket, hogy a lelkek hasznára a megfelelő szavakat megtalálhassátok."
november 21. "Mária, Édesanyám, segíts imádkozni Jézushoz, akit most fogadtam a szívembe."
november 22. "Higgyétek el nekem, a fiatalok kerülnék a romlottságot, ha erkölcsre és Jézus szeretetére tanítanátok őket,
és többet hallanának Istenről, mint a világról."
november 23. "Hogy is lelhetné kedvét Jézus az olyan lélekben, amelyben nincs meg a felebaráti szeretet?"
november 24. "Úgy akarunk boldogságából részesülni, hogy itt a Földön ne kelljen szenvednünk."
november 25. "Lányom, vidd áldozatként akaratodat és gondold meg, hogy az a legnagyobb kegyelem,
ha saját akaratodat teljesen feláldozod."
november 26. "Türelmes és alázatos a szenvedésben a lélek, amikor Jézus szenvedésére tekint,
ha Jézus embertelen kínjaira gondol, mert az övét könnyűnek fogja érezni."
november 27. „Látod, kedves Jegyesem, mily gyenge, beteg vagyok, siess segítségemre.
Jöjj, és gyógyíts meg engem! Hozzád menekülök, gyógyítsd be sebeimet.“
november 28. "Folytassátok az imádkozást a bűnösök megtéréséért, és folyamatosan szeressétek őket
és ajánljátok őket az Istenanya oltalmába. Imádságaitok meghallgatást nyernek."
november 29. "Olyan nehéz néhány évig vagy talán még rövidebb ideig gyakorolni a lemondást,
ha a túlvilág végtelen örömforrására gondolunk?"
november 30. "Jézusom, mutasd meg az utat, amin járnom kell. Csakis azt akarom,
amit Te akarsz, és mégis úgy tűnik nekem, hogy önmagamat keresem. Világosíts meg."
december 1.
"Milyen értékes erény az alázat, mennyire kedves Isten szemében, és mennyire nem ismerik az emberek."
december 2. 
"Istenem, bárcsak egész életemen át szerethetnélek, és azt tehetném, ami tetszésedre van."
december 3. "Mikor kezdtek végre Istenben élni? Nem fogjátok megtapasztalni,
mennyire édes Isten igája, amíg nehezetekre esik ennek felismerése."
december 4. "Nem a tudománytól várunk csodákat, hanem egyedül Istentől remélünk kegyelmet és fényt."
december 5. "A Jóisten előtt kedves a békeszerető szív, és az önmagát sanyargató lélek nagy kegyelmekben részesül."
december 6. "Annyira könnyen keresi az ember önmagát, olyan könnyen úrrá lesz szívünkön az öntetszelgés,
ha közel engedjük a jóleső hízelgést."
december 7. "Ha a belső vigasztalás nem is érezzük már, kérjük Istent imában,
hogy nyilvánítsa ki végtelen jóságával és bölcsességével gondviselő szándékát."
december 8. "Legtisztább Szűz, tisztítsd meg szívemet és testemet szent szűziességed
és szeplőtelen fogantatásod által."
december 9. "Mi pedig panaszkodunk, ha szenvedésének kelyhéből néhány cseppet meg kell ízlelnünk."
december 10. "Egy szűz nem őrizheti meg tisztán a szívét, ha érzékeinek túl nagy szabadságot enged."
december 11. "Rendszerint Isten sok nagy próbatételt ró azokra a lelkekre, akiknek számos nagy kegyelmet szán."
december 12. "Milyen távol van a mi Isten iránti szeretetünk attól a szeretettől, melyet Ő tanúsított irántunk.
Leszállt értünk a mennyből, nyomorult természetünket magára öltötte, vállalta értünk a szenvedést
és a halált, majd megnyitotta számunkra a mennyországot
– mindezt az irántunk való tiszta szeretetből cselekedte."
december 13. "A tisztaság erénye Isten kegyelmének folytonos segítségére támaszkodik."
december 14. "A belső szenvedés a lelki élet legjobb iskolája."
december 15. "Micsoda vigasztalás lesz számotokra, gyermekeim, amikor a mennyben Isten megmutatja majd nektek,
kik azok a lelkek, melyeket éjszakázással, gondoskodással, odaadással, áldozatvállalással megnyertetek."
december 16. "Félelem és türelmetlenség nélkül engedjük, hogy Isten keze vezessen minket."
december 17. "Egyedül Istennek áldozom magamat minden nap. Minden pillanatban Istennek áldozom a testemet,
az akaratomat, a szívemet és a vágyaimat."
december 18. "Az Istent szerető léleknek nem esik nehezére beszélgetnie Istennel."
december 19. "Soha nem tagad meg semmit azoktól, akik azt kérik Tőle, amit Ő számukra hasznosnak és üdvösnek lát."
december 20. "Ha Isten eltaszított, Máriánál még akkor is kegyelmet találunk."
december 21.  "Lehetetlen, hogy egy lélek elérje a tökéletességet, ha nincs benne alázat."
december 22. "Adj nekem a Tiédhez hasonló szívet és készítsd elő,
hogy Téged méltó módon vehesselek magamhoz a szentáldozásban."
december 23. "Milyen felemelő tevékenység, szüntelenül imádkozni Istenhez, köszönetet mondani Neki!
Milyen kimondhatatlan boldogság!"
december 24. "A nyugalom, a derű, az öröm áradjon Isten gyermekeiből. "
december 25. "Isten jelenléte már e Földön ugyanazt a boldogságot jelenti,
mint amelyben a szentek a mennyben részesülnek."
december 26. "Mondandótok legyen mindig tartalmas és építő jellegű, ám az nem zárja ki a derűt."
december 27. "Jézusom bárcsak igaz hódolattal és tiszta szeretettel térdelhetnék lábaidhoz."
december 28. "Az imádkozásra való felkészülés legmegfelelőbb módja,
ha gyermekként állunk Isten elé és úgy szólunk hozzá, mint egy gyermek."
december 29. "Minden gondoskodásotokra bízott személyt szeretettel és jósággal ápoljatok."
december 30. "Példád megszégyenít, látom, mint teljesítetted mindenben Mária és József akaratát,
és én nem akarok elmaradni Tőled."
december 31. "A régi embert feszítsétek meg; az új ember támadjon életre."